मिति २०७९ भदौ २४ गते बसेको क्याम्पस कार्य समितिको बैठकबाट शिक्षण सहायक सरह पारिश्रमिक पाउने शिक्षकको ब्यवस्थापन कार्यबिधि २०७९ अनुमोदन । मिति २०७८ चैत्र २४ गते बसेको क्याम्पस ब्यवस्थापन समितिको बैठकबाट क्याम्पसमा सन्चालित आन्तरिक कार्यक्रमहरुको कार्यबिधी परिमार्जन सहित अनुमोदन ।
Programs

Faculty Members

Students


Latest Activities and News

मिति २०७९ भदौ २४ गते बसेको क्याम्पस कार्य समितिको बैठकबाट शिक्षण सहायक सरह पारिश्रमिक पाउने शिक्षकको ब्यवस्थापन कार्यबिधि २०७९ अनुमोदन ।

मिति २०७९ भदौ २४ गते बसेको क्याम्पस कार्य समितिको बैठकबाट शिक्षण सहायक सरह पारिश्रमिक पाउने शिक्षकको ब्यवस्थापन कार्यबिधि २०७९ अनुमोदन ।

मिति २०७८ चैत्र २४ गते बसेको क्याम्पस ब्यवस्थापन समितिको बैठकबाट क्याम्पसमा सन्चालित आन्तरिक कार्यक्रमहरुको कार्यबिधी परिमार्जन सहित अनुमोदन ।

मिति २०७८ चैत्र २४ गते बसेको क्याम्पस ब्यवस्थापन समितिको बैठक बाट क्याम्पस मा सन्चालित आन्तरिक कार्यक्रमहरुको कार्यबिधी परिमार्जन सहित् अनुमोदन । 

Message from Faculty Member